osaba


Word

Dictionary

Phrases

  • Ni zure osaba naiz. Family 2
  • Gure osaba erizaina bat da. Family 2
  • Gure aitaren anaia gure osaba da. Family 3
  • Gure amaren neba gure osaba da. Family 3
  • Gure osaba Gasteizen biziko da. Bizi 2
  • Gure osaba barrez dago, gu animatuta gaudelako. Because 1-4
  • Gure osaba barrez dago, animatuta gaudelako. Because 1-4